Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
11:34:34   20/07/2016
HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:
KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU:
 Là một giao kết hợp đồng mà theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một cá nhân hoặc pháp nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình  để gắn lên sản phẩm, dịch vụ hoặc là sử dụng trong quá trình kinh doanh ,trong một khoảng thời gian nhất định và trên một vùng lãnh thổ nhất định ,trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng.
   Trong li-xăng nhãn hiệu, Bên được li-xăng sẽ phải trả một khoản phí li xăng cho bên chủ sở hữu nhãn hiệu ( hay Bên giao li-xăng), khoản phí này do các bên thỏa thuận, cũng như theo quy định của pháp luật.
    Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên . Tuy nhiên, hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý với bên thứ ba nếu đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ và mặc nhiên  sẽ bị chấm dứt hiệu lực khi quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt.
    CHỦ THỂ CỦA LI XĂNG
   Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền chuyển giao li-xăng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (nghĩa là tiếp tục chuyển quyền sử dụng) có quyền chuyền giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
    Người chuyển quyền sử dụng chỉ được phép chuyển giao quyền thuộc về mình, nếu quyền sử dụng công nghiệp thuộc sở hữu chung, thì việc chuyển quyền sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung.
HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG LI-XĂNG
    Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản, thể hiện thỏa thuận của các bên. Mọi thỏa thuận bằng công văn, thư từ, miệng,  điện báo ... đều không được coi là có giá trịvề mặt pháp lý. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể là một phần của hợp đồng khác.
 
    Những nội dung chính trong Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có những nộidung chủ yếu sau :
_ Cho phép sử dụng. cho phép sử dụng một hoặc nhiều nhãn hiệu liên quan . Những điểm cụ thểcủa nhãn hiệu thông  thường được liệt kêtrong  phụ lục của hợp đồng li-xăng, cũngvới các sản phẩm sử dụng nhãn hiệu tương ứng.
_ Các bên ký kết hợp đồng ( nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ củaBên giao và Bên nhận, tên và chức vụ của người đại diện cho mỗi Bên nếu có)
_  Số lượng bên nhận li xăng. Nội dung này giúp cho bên nhận li-xăng biết được có bao nhiêu bên nhận li-xăng khác được sử dụng nhãn hiệu trong khu vực lãnh thổ li-xăng, cũng như biếtđược liệu bên cấp li-xăng có ý định phân phối hàng hóa, dịch vụ trong phạm vilãnh thổ không. Bên nhận li-xăng phải biết được trong trường hợp có bên nhận li-xăng khác thì đảm bảo rằng đối thủ cạnh tranh của mình cũng được sử dụng nhãn hiệu theo những điều khoản tương tự.
_ Căn cứ chuyển quyền sử dụng
    Điều khoản về căn cứ chuyển quyền sử dụng phải khẳng định tư cách chuyển quyền sử dụng của Bên giao,  gồm:
   + Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của Bên giao, hay
   + Tên, ngày ký, số đăng ký (nếu có) và thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên- quyền sử dụng được cấp cho Bên giao và Bên giao được phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (đối với chuyển quyền sử dụng thứ cấp).
_ Dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng) (nêu rõ hợp đồng chuyển quyền sử dụng là hợp đồng độc quyền hay không độc quyền; có phải là hợpđồng thứ cấp hay không)
_ Thời hạn chuyển quyền sử dụng ( trong đó định rõ khoảng thời gian mà Bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (thuộc thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, hoặc thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên).
_ Giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán
   Điều khoản về giá chuyển quyền sử dụng phải quy định khoản tiền mà Bên nhận phải thanh toán cho Bên giao. Trường hợp chuyển quyền sử dụng miễn phí, hợp đồng cũng phải ghi rõ điều này.
   Điều khoản về phương thức thanh toán phải quy định cách thức, phương tiện, thời hạn  thanh toán.
_ Quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên
_ Phạm vi chuyển quyền sử dụng
   Điều khoản về phạm vi chuyển quyền sử dụng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của Bên nhận, bao gồm:
   + Lãnh thổ chuyển quyền sử dụng:
       Lãnh thổ chuyển quyền sử dụng là phạm vi lãnh thổ mà tại đó Bên nhận được phép sử dụng đối tượngsở hữu công nghiệp (một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc lãnh thổ chuyển quyền sử dụng cấp trên).
   + Đối tượng được chuyển quyền sử dụng:
       Giới hạn về hànhvi sử dụng mà Bên nhận được phép thực hiện (được thực hiện tất cả hay một sốhành vi sử dụng thuộc quyền của Bên giao)
_ Chữ ký của Người đại diện cho các Bên
     Hợp đồng chuyển quyền sử dụng không được phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của Bên nhận, đặc biệt nếu những điều khoản đó không xuất phát từ quyền của Bên giao đối với đối tượng sở hữu công nghiệp.
     Hợp đồng có thểcó thêm các điều khoản không trái với quy định của pháp luật hiện hành, chẳng hạn:
_ Điều khoản về điều kiện đình chỉ, vô hiệu,sửa đổi hợp đồng
_ Điều khoản quy định cách thức giải quyết tranh chấp:  tự thương lượng, thông qua trọng tài, thông qua tòa án  hay kết hợp các phương thức trên.
THỜI HẠN LI XĂNG:
     Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể  về thời hạn lixăng nhãn hiệu. Tuy vậy căn cứ theo thời hạn bảo hộ nhãn hiệu để xác định thời hạn li xăng nhãn hiệu:
     Thông thường thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, kết thúc thời hạn 10 năm này chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành các thủ tục gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Về  nguyên tắc, thời hạnli-xăng nhãn hiệu phải phù hợp với thời gian bảo hộ nhãn hiệu. Thực tế, thời hạn li- xăng trong hợp đồng có thể thỏa thuận lớn hơn khoảng thời gian 10 năm.Trong quyết định đăng ký hợp đồng li-xăng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ giới hạn thời hạn này sao cho phù hợp với thời hạn bảo hộ. Theo đó, lúc thời hạn li-xăng chấm dứt , các bên  sẽ tiến hành thủ tục gia hạn li-xăng
    Phân loại li-xăng
Có các tiêu chí khác nhau để phân chia Li-xăng .
Về phạm vi quyền của Bên nhận li-xăng, có hai loại li-xăng sau :
_ Li-xăng độc quyền: trong dạng này, Bên giao chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho Bên nhận , đồng thời Bên giao không được chuyển giao quyền sử dụng cho Bên thứ ba trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng. Bên chuyển quyền chỉ được sử dụng đối tượng SHCN đó nếu được sự cho phép của Bên được chuyển quyền;
_ Li-xăng không độc quyền: theo dạng li-xăng này, Bên giao chuyển giao quyền sử dụng Đối tượng sở hữu công nghiệp cho Bên nhận và Chủ sở hữu công nghiệp vẫn có quyền sử dụng và có thể vẫn được chuyển giao quyền sử dụng cho Bên thứ ba trong trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng.
Về Bên giao li-xăng, có hai dạng li-xăng :
_ Li-xăng cơ bản: là dạng li-xăng mà  Bên giao chính là Chủ sở hữu công nghiệp;
_ Li-xăng thứ cấp: Là hợp đồng mà Bên giao là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và được chủ sở hữu công nghiệp cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp theo một hợp đồng khác.

------------------o0o------------------

Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM LONG

Email: nhanhieubaoho@gmail.com / thuonghieubaoho@gmail.com
Hotline: 0964.125.668
Đăng ký nhãn hiệu, Thương hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền tác giả, Quyền liên quan.

http://www.baohonhanhieu.vn